تاثیر پماد عصاره ریشه هواچوبه (آرنبیا اوکروما) بر زخم سوختگی درجه دو: کارآزمایی بالینی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید